De Algemene Voorwaarden Kamer

Uw vertrouwde partner voor Algemene Voorwaarden en financieel juridische dienstverlening. Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij het opstellen van Algemene Voorwaarden, diverse Handelscontracten, Legal Audits etc.

35 jaar De Incassokamer

U wilt meer weten over Algemene voorwaarden!

Bel: 0527 - 618 470 of Informatie aanvragen Ľ


Algemene Voorwaarden laten opstellen?
informeer naar de mogelijkheden bel 0527 - 618 470
››  opstellen


Algemene Voorwaarden laten controleren?
Extra zekerheid laat uw Algemene Voorwaarden controleren
››  controleren


Algemene Voorwaarden vertaling nodig?
Uw Algemene voorwaarden in een vreemde taal
››  vertalen

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap
De Incassokamer B.V.
Lange Dreef 27
8302 EM Emmeloord

Januari 2010

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door De Incassokamer B.V., hierna te noemen De Incassokamer B.V., aan derden gedaan, op alle door De Incassokamer B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door De Incassokamer B.V. met derden aangegaan.
 • Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 • Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor De Incassokamer B.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
 • Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door De Incassokamer B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.
 • Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover De Incassokamer B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door De Incassokamer B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
 • De door De Incassokamer B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
  De Incassokamer B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

 • Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met De Incassokamer B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
 • Alle met De Incassokamer B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door De Incassokamer B.V., dan wel doordat De Incassokamer B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbe-doelde overeenkomsten binden De Incassokamer B.V. eerst, nadat en voor zover deze door De Incassokamer B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met De Incassokamer B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijzi-ging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdracht-gever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan-vulling op het moment dat De Incassokamer B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
  Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens De Incassokamer B.V. overeenkomsten sluiten.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft De Incassokamer B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat De Incassokamer B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens De Incassokamer B.V. zou kunnen doen ontstaan.
 • De Incassokamer B.V. kan nimmer tot acceptatie van incasso en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en De Incassokamer B.V. is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Indien de opdrachtgever De Incassokamer B.V. opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever De Incassokamer B.V. in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van De Incassokamer B.V. noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
  • het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur, alsmede het doen of laten doen van een (financieel) onderzoek naar debiteur.
  • het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten
  • het ontvangen van gelden
  • het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, (redelijke) betalingsregeling
  • het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie met inbegrip van arbitrageraden e.d.
  • het vrijelijk en naar eigen inzicht inschakelen van derden.
  • NB: De Incassokamer B.V. is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever wordt verrekend.
   • Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan De Incassokamer B.V. dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan.
   • Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.
   • Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten De Incassokamer B.V. om een betalingsregeling treft en/of met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incasso-behandeling afziet of De Incassokamer B.V., ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is De Incassokamer B.V. gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geÔncasseerd.
   • Iedere betaling strekt eerst ter voldoening van de door of namens De Incassokamer B.V. gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 • De Incassokamer B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
 • Indien De Incassokamer B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro).
 • Een beroep op ťťn of meerdere artikelen in deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens De Incassokamer B.V. niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

 • De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde lever-termijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor De Incassokamer B.V. niet bindend.
 • Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
 • Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van De Incassokamer B.V., zal De Incassokamer B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
 • Levering geschiedt af het bedrijf van De Incassokamer B.V. of een andere door De Incassokamer B.V. te bepalen plaats.
 • Wanneer door De Incassokamer B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag, dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan De Incassokamer B.V..
 • Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende over-eenkomst voortvloeiende verplichting, is De Incassokamer B.V. gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat De Incassokamer B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

 • De keuze van het transportmiddel is aan De Incassokamer B.V..
 • Het transport van de bij De Incassokamer B.V. bestelde goederen en documenten geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever.
 • Alle bij De Incassokamer B.V. bestelde goederen en documenten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/-opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
 • De goederen en documenten worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen en documenten anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.
 • Bij aankomst der goederen en documenten dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen, documenten of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens De Incassokamer B.V., verklaart koper/opdrachtgever de goederen en documenten in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER BIJ INCASSO

 • De opdrachtgever dient De Incassokamer B.V. onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, schikking treft, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.
 • De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door De Incassokamer B.V. aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
 • Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij/zij zich op verzoek van De Incassokamer B.V. inspannen dit aantal aan te leveren op een voor geautomatiseerde verwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door De Incassokamer B.V.
 • De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden overdragen aan De Incassokamer B.V.
 • De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan De Incassokamer B.V. met betrekking tot de overgedragen vordering geen en incasso-activiteiten meer ontplooien.
 • Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan De Incassokamer B.V. ter hand stellen dan wel op andere wijze doen toekomen.
 • Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van De Incassokamer B.V., waaronder inbegrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, contracten(raam), adviezen e.d. te vermenigvuldigen, te openbaren en of te exploiteren. Dit al dan niet met tussenkomst van derden.

ARTIKEL 8: PRIJZEN EN KOSTEN

 • Voor iedere opdracht stelt De Incassokamer B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door De Incassokamer B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is De Incassokamer B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 • Naast het hiervoor bij 8.sub a genoemde is De Incassokamer B.V. gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beŽindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.
 • De opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beŽindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.
 • Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van over-heids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekerings-premies etc..
 • De Incassokamer B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

ARTIKEL 9: BETALINGSCONDITIES

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door De Incassokamer B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
 • De Incassokamer B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald.
 • Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van De Incassokamer B.V. of op een door De Incassokamer B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
 • Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen De Incassokamer B.V. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.
 • De Incassokamer B.V. is gerechtigd haar facturen te verrekenen met de door haar nog af te dragen gelden aan opdrachtgever en of diens werkmaatschappijen. Ook is De Incassokamer B.V. eerst na volledige afwikkeling van een dossier gehouden de onder haar rustende gelden van opdrachtgever ten aanzien van dat dossier af te dragen.

ARTIKEL 10: RECLAMES

 • Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij De Incassokamer B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
 • Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder-meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij De Incassokamer B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeen-komst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
 • Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer De Incassokamer B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan De Incassokamer B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van De Incassokamer B.V..
 • De Incassokamer B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens De Incassokamer B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
 • Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door De Incassokamer B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 11: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

 • De Incassokamer B.V. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door De Incassokamer B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Dit geldt evenzo, wanneer de geaardheid van de vordering en/of koper/opdrachtgever de goede naam van De Incassokamer B.V. in het geding kan brengen. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de De Incassokamer B.V. toekomende rechten.
  De Incassokamer B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activi-teiten dan wel een, naar de maatstaven van De Incassokamer B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van De Incassokamer B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
 • Indien koper/opdrachtgever de door hem met De Incassokamer B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is De Incassokamer B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van De Incassokamer B.V., annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van de normale tariefstelling bij geslaagde incasso, verrichte adviezen. Daar waar het gaat om niet handelsproducten van De Incassokamer B.V. betreffen de annuleringskosten minimaal 30% van de verkoopwaarde.

ARTIKEL 12: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

 • Indien de betaling van de door De Incassokamer B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Incassokamer B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan De Incassokamer B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

ARTIKEL 13: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 • Zolang een koper/opdrachtgever aan De Incassokamer B.V. geen volledige betaling van de door De Incassokamer B.V. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van De Incassokamer B.V..
 • Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeen-komst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is De Incassokamer B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van De Incassokamer B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door De Incassokamer B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
 • De Incassokamer B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, ge-reedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiŽle) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiŽle en andere verplichtingen jegens De Incassokamer B.V. heeft voldaan.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

 • Overmacht ontslaat De Incassokamer B.V. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf De Incassokamer B.V., zoals: ernstige storingen in haar productie-proces; oorlog; ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc.. De Incassokamer B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..
 • In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is De Incassokamer B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van De Incassokamer B.V.. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door De Incassokamer B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 15: ONTWERPBESCHERMING

 • Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst De Incassokamer B.V. de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriŽle bescher-mingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeŽn van De Incassokamer B.V. is ten strengste verboden, tenzij De Incassokamer B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door De Incassokamer B.V. ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
 • Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 15a gestelde houdt, maakt De Incassokamer B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minmaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 16: GARANTIES

 • Door De Incassokamer B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat De Incassokamer B.V. schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.
 • Wordt er door De Incassokamer B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient De Incassokamer B.V. eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
 • De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van De Incassokamer B.V.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door De Incassokamer B.V..
 • De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij De Incassokamer B.V. of bij een door De Incassokamer B.V. hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op alle aanbiedingen, opdrachten en met De Incassokamer B.V. te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het staat De Incassokamer B.V. overigens vrij daarvan af te wijken en te opteren voor het recht van het land waarin de koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel het Europees recht. Verder mag De Incassokamer B.V. zich evenzo beroepen op het bepaalde in het Weens Koopverdrag. Dit alles zonder dat de koper/opdrachtgever daarvan op voorhand in kennis gesteld moet worden.
 • Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Zwolle/Lelystad dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van De Incassokamer B.V..
 • Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

Uw vertrouwde partner voor:
Algemene Voorwaarden en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar De Incassokamer
Wij bieden U:
Meer dan 38 jaar ervaring bij het opstellen van Algemene Voorwaarden, diverse Handelscontracten, Legal Audits etc.Nieuws

Jul

01

De wettelijke rente voor handelstransacties is per 1 juli 2024 verlaagd

Verlaging van de wettelijke rente voor handelstransacties per 1 juli 2024 ten op...

lees verder »

Apr

25

Storing telecom provider - Outage telecom provider

In verband met een stroring bij onze telecom provider kan het zijn dat wij momen...

lees verder »

Jan

08

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd

Verhoging van de wettelijke rente per 1 januari 2024 ten opzichte van de...

lees verder »
Ľ nieuwsoverzicht